Welsh Housing Conditions Survey 2017-18 (WHCS)

BRE has been contracted by the Welsh Government to carry out a national housing survey of Wales referred to as the Welsh Housing Conditions Survey (WHCS).

This will involve 44 trained surveyors visiting 2500 pre-selected properties across Wales from August 2017 to April 2018.  The sample properties are provided to BRE from the Office of National Statistics (ONS).  All of the 2500 properties will previously have been visited by an ONS Interviewer (working on the National Survey Wales) who will have collected data on topics such as household income, housing costs and the way energy is paid for.  Combined, the 2 datasets help provide a clear picture of the condition of the Welsh Housing stock and the people that live in them.

Data on housing conditions captured through this Property Survey will be used to update fuel poverty estimates, assess energy efficiency of homes and gain a better understanding of the condition of homes in the Welsh housing stock. This will inform policies relating to quality of housing and new fitness standards. This evidence will enable the Welsh Government to target interventions more efficiently and review whether current policies have been successful.

The survey is non-intrusive, so while a surveyor will look at the inside and outside of the home it is only a visual inspection; furnishings or carpets are not moved, and no testing is undertaken. Surveys on average will last around 50 minutes.  Surveys will be conducted using a digital pen in combination with a paper form. Surveyors will take 4 photographs outside the property to help with validating the data.  This will include a photo of the front and back of the property and one of either end of the street the property resides in.

The survey is completely anonymised, the information collected as part of the inspection will be treated as confidential as directed by the Code of Practice for Official Statistics.  It will be used to produce statistics that will not identify anyone in the household. After the survey is concluded the data will be uploaded to the BRE website where at the end of the fieldwork period it will be analysed and reported on by Welsh Government.

The survey was last undertaken in 2008 and the information collected has been used constantly since then to inform government policies.

For more information about the Welsh Housing Conditions Survey 2017 – 18

Call us on 0333 321 88 11 if you would like to know more about the Welsh Housing Conditions Survey 2017 – 18 or need help with a specific issue – or email whcsinfo@bre.co.uk

Arolwg Cyflwr Tai Cymru 2017-18

Mae BRE wedi cael ei gontractio gan Lywodraeth Cymru i gynnal arolwg tai cenedlaethol yng Nghymru, y cyfeirir ato fel Arolwg Cyflwr Tai Cymru.

Bydd yn cynnwys 44 o arolygwyr hyfforddedig yn ymweld â 2500 o eiddo a ddewiswyd ymlaen llaw, ledled Cymru, rhwng mis Awst 2017 a mis Ebrill 2018.  Darperir yr eiddo sampl i BRE gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS).  Bydd Cyfwelydd y Swyddfa Ystadegau Gwladol (a fydd yn gweithio ar Arolwg Cenedlaethol Cymru) wedi ymweld â’r 2500 o eiddo’n flaenorol, ac wedi casglu data ar bethau fel incwm y cartref, costau tai, a’r ffordd y telir am ynni. Wedi’u cyfuno, bydd y ddwy set ddata yn helpu i ddarparu darlun clir o gyflwr stoc dai Cymru, a’r bobl sy’n byw ynddynt.

Bydd y data a gesglir ar gyflwr tai trwy’r arolwg eiddo hwn yn cael ei ddefnyddio i ddiweddaru amcangyfrifon ynghylch tlodi tanwydd, asesu effeithlonrwydd ynni cartrefi, ac ennill dealltwriaeth well o gyflwr y cartrefi yn stoc dai Cymru. Bydd hyn yn llywio polisïau sy’n ymwneud ag ansawdd tai a safonau addasrwydd newydd. Bydd y dystiolaeth yn galluogi Llywodraeth Cymru i dargedu ymyriadau’n fwy effeithlon ac adolygu a yw polisïau presennol wedi bod yn llwyddiannus.

Mae’r arolwg yn anymwthiol, felly er y bydd arolygwr yn edrych ar y tu mewn a’r tu allan i’r cartref, arolwg gweledol yn unig fydd hwn; ni fydd dodrefn na charpedi’n cael eu symud, ac ni fydd unrhyw brofion yn cael eu cynnal. Bydd yr arolygon yn para oddeutu 50 munud ar gyfartaledd. Cynhelir yr arolygon gan ddefnyddio pen digidol a ffurflen bapur. Bydd yr arolygwyr yn tynnu 4 llun y tu allan i’r eiddo i helpu i ddilysu’r data. Bydd hyn yn cynnwys llun o du blaen a chefn yr eiddo, ac un o naill ben y stryd y mae’r eiddo wedi’i leoli ynddi a’r llall.

Mae’r arolwg yn gyfan gwbl ddienw, a bydd y wybodaeth a gesglir fel rhan o’r arolygiad yn cael ei thrin yn gyfrinachol, fel y cyfeirir gan y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol. Bydd yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu ystadegau na fyddant yn enwi unrhyw un yn y cartref. Ar ôl i’r arolwg ddod i ben, bydd y data’n cael ei lanlwytho i wefan BRE, ac ar ddiwedd cyfnod y gwaith maes, bydd yn cael ei ddadansoddi gan Lywodraeth Cymru, a fydd yn adrodd arno.

Cynhaliwyd yr arolwg y tro diwethaf yn 2008 ac mae’r wybodaeth a gasglwyd wedi cael ei defnyddio’n gyson ers hynny i lywio polisïau’r llywodraeth.

I gael mwy o wybodaeth

I gael mwy o wybodaeth, anfonwch neges e-bost at actcgwyb@bre.co.uk